Zelená úsporám

ÚSPORA ENERGIE, ZATEPLOVÁNÍ BUDOV

V současné době je legislativní prostředí v České republice nastaveno velmi pozitivně k úsporám energie. Dotační program Zelená úsporám umožňuje žádat finanční dotaci jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy. Zmírnění klíčových podmínek po 17. 8. 2009 pro přijetí žádosti programu Zelená úsporám je zásadní, a tímto se stává tento dotační titul dosažitelný téměř pro každého žadatele a to i zpětně na úpravy již provedené po 1. 4. 2009. Realizační stavební tým odborníků KAF - KURKA A FOJTÍK splňuje všechny podmínky stanovené dotačním programem Zelená úsporám pro dodavatele a realizátory staveb a úsporných opatření. Díky kvalitativním certifikátům a pravidelnému vzdělávacímu programu dokážeme udržet vysoký standard prováděných prací s využitím nejmodernějších technologií a materiálů. V závislosti na  dlouhodobé spolupráci s odbornou firmou GADES solution s.r.o., která zabezpečuje kompletní přípravu projektů, můžeme našim klientům nabídnout veškeré produkty a služby spojené s dotačním programem Zelená úsporám, od projektu a posudku, přes vyřízení dotace, až po vlastní realizaci. Naše profesní zaměření je jak na novostavby, tak především na rekonstrukce a revitalizace. A to především na dodatečné zateplování budov kontaktními zateplovacími systémy. V souvislosti s dotačním programem Zelená úsporám nabízíme tyto služby a produkty.


PODMÍNKY PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Zelená úsporám funguje jako nároková dotace, kdy musí být splněny následující podmínky. Pokud jsou splněny je dotace přiznána v plné výši.


Energetický posudek

Tento posudek musí prokázat úsporu tepla a současně musí splňovat rozsahové a obsahové podmínky dotačního programu. Na základě tohoto posudku se stanovuje limit žádané finanční částky. Velice rádi Vám tento posudek odborně zpracujeme, minimalizujeme Vám tak riziko vyřazení vaší žádosti.


Stavební projekt

Musí rovněž prokázat tepelnou úsporu a musí korespondovat s ENERGETICKÝM POSUDKEM popsaným výše. Součástí projektu musí být rozpočet a požárně bezpečnostní řešení. Rovněž i projekt musí splňovat obsahové a rozsahové náležitosti dotačního programu Zelená úsporám. Projektant musí úzce spolupracovat se zpracovatelem energetického posudku, aby byla zaručená vzájemná provázanost obou důležitých dokumentů. I projekt pro dotační program Zelená úsporám Vám velice rádi zpracujeme.


Registrační žádost a krycí list

Tyto dva dokumenty, spolu s projektem a posudkem, je nutné předložit k zaregistrování Vaší žádosti o dotaci. Tyto dokumenty vycházejí právě z projektu a posudku a měl by je vyplnit odborník, který výše uvedené produkty (projekt a energetický posudek) zpracovával. Doporučujeme nechat zpracování všech dokumentů a příloh u jedné firmy, protože v případě zamítavého stanoviska lze transparentněji určit problém a nedojde k přehazování odpovědnosti.


Dotační příslib nebo smlouva

Po předložení všech výše uvedených dokumentů a povinných příloh provede pověřené krajské pracoviště posouzení žádosti, (max. 30 dnů) a v případě splnění všech podmínek vystaví kladné stanovisko formou dotačního příslibu nebo smlouvy, kde bude uvedená výše dotace. Pokud při realizaci dodržíte všechny podmínky (firma ze seznamu, zaregistrovaný a certifikovaný výrobek, dodržení lhůt a postupů, předložení faktur na výrobky a práce uvedené v projektu a energetickém posudku – toto vše náš tým KAF Kurka a Fojtík garantuje), bude Vám vyplacena finanční částka  uvedená v dotačním příslibu, potažmo už v energetickém posudku.


Realizace staveb a úsporných opatření

Jsme zaregistrovaní v seznamu dodavatelů pro dotační program Zelená úsporám a v případě realizace Vaší stavby našim odborným týmem KAF Kurka a Fojtík, splníte veškeré podmínky dotačního programu Zelená úsporám pro realizaci stavby a následně dostanete vyplacenou částku, uvedenou v dotačním příslibu. Při realizaci používáme kvalitní a certifikované produkty, které splňují přísné kvalitativní standardy pro použití v programu Zelená úsporám. V průběhu celého stavebního procesu přísně kontrolujeme kvalitu prováděných prací a dodávaných materiálů a produktů.


NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

Oblast A: Úspora energie na vytápění (REKONSTRUKCE)

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie). V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů respektive 600 Kč/m2 u bytových domů. V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů.


Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu (NOVOSTAVBY)

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě (150 000 Kč).


Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie (NOVOSTAVBY I REKONSTRUKCE)

pro vytápění a přípravu teplé vody V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech. Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách. V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb. Podmínkou pro získání podpory při výměně neekologického zdroje vytápění za zdroj na biomasu je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Nejvyšší částkou podporuje program Zelená úsporám instalaci kotlů na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, nižší částkou pak instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží a instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže. Stejnou částkou program Zelená úsporám podporuje instalaci zdrojů na biomasu v novostavbách. Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda a voda-voda, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda.  U solárních kolektorů na přípravu teplé vody je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení vypočteného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy kolektoru a celkem 1500 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U solárního systému, který slouží k přípravě teplé vody a  zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.Instalaci panelů pouze pro přípravu teplé vody podporuje Zelená úsporám částkou 55 000 Kč u rodinných domů respektive částkou 25 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů. Instalaci panelů k přípravě teplé vody a přitápění podporuje Zelená úsporám vyšší částkou, a to 80 000 Kč u rodinných domů a 35 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů.


Dotační bonus

Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem ve výši 20 000 Kč u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.


Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a odborného posudku (hodnocení tepelně technických vlastností obytných domů: součinitel U, výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby tepla na vytápění), případně dalších souvisejících prací, a to ve všech oblastech podpory. Například v oblasti podpory A (zateplení obytných budov) může žadatel získat 20 000 Kč (u rodinných domů), v oblasti B (výstavba pasivních obytných budov) 40 000 Kč. U kombinací opatření lze však získat podporu na zpracování odborného posudku pouze jednou

 
© 2011 KAF All rights reserved